RUSTIK (14kW) – ALFA PLAM

58.372,00 рсд

RUSTIK

KAMIN ZA ETAŽNO GREJANJE

Snaga predata prostoriji : 7 kW
Snaga predata vodi : 7 kW
Zapremina vode u kotlu : 11 l
Grejna površina: 40 – 90 m²
Dimnjački priključak (mm): 120
Garancija: 2 godine

Opis

Trajnožareći kamin konstruisan je tako da omogućuje efikasno sagorevanje čvrstih goriva sa mogućnošću podešavanja i regulisanja potrebne količine vazduha za proces sagorevanja. Po konstrukciji kamin se razlikuje od ostalih peći na čvrsta goriva, kako u dizajnu, tako i u sastavu pojedinih elemenata. Izgrađen je od limenih i livenih pozicija što mu omogućuje vrlo lako održavanje i čišćenje. Plamena komora 52 izgrađena je od lima i obložena livenih pozicijama sa unutrašnje strane. Na pred njoj strani kamina su prednja vrata 14 sa vatrootpornim staklima 38 kroz koja se vidi plamen, što daje poseban efekat, grejanja u prostoriji. Takođe, na desnoj strani kamina postoje vrata za loženje 34, koja se otvaraj u pošto se prethodno otvori desna bočna strana 32 kamina.  Desna bočna strana vezana je za komuru 52 šarnirom 36 i nosačem 30. Zatvorena bo čnba strana drži se za komoru magnetom 51. Otvaranje i zatvaranje desnih bočnih vrata obavlja se specijalnim ključem 53 podizanjem ručice 54 na taj način što se zub ključa postavi u otvor ručice. Prednja vrata kamina 14 zaboravljaju se zabravljivačem 23, a obratna su oko nosača 13 i mogu da se okrenu u gornji položaj, tako da stoje oslonjene na prednju stranu 12. Okretanje prednjih vrata mogu će je nakon podizanja  kape 1 obrtajem oko osnovice šarnira 10.

Kapa se može zadržati u podignuti položaj oslanjanjem – osloncem 29 na poklopac plamene komore 11. Pri opsluživanju kamina koristiti lopaticu 58 i žarač 59. Masa pepeljare 27 obrće se oko donje horizontalne ose – „pada na pod, a drži se za prednju stranu šnaperom 22. Ispod maske nalaze se dva regulatora vazduha 39 i 40 za regulisanje potrebne količine vazduha za sagorevanje. Pepeljara 42 zabravljuje se zabravljivačem 25 a izvlač i se specijalnim ključ em 53 – detalj „b“ na taj nač in što se prezmasti vrh ključ a postavi u držač pepeljare 55. Na zadnjoj strani kamina nalazi se livena štucna 7 sa osovinom leptira 5 i leptirom 6 kojim se reguliše projama. Položaj leptira fiksira se oprugama na osovini i time se zadržava izabrana promaja. Najveća promaja u kaminu postiže se kada je osovina leptira 5 u horizontalnom položaju, a najmanja kada je u vertikalnom položaju. Nominalna promaja u dimnjaku je 10Pa (1 mm VS).

INSTALIRANJE KAMINA
Pre postavljanja kamina na dimovodnu instalaciju treba proveriti otvor na zidu u dimnjaku da li je Ø 210 mm ili Ø 120 mm. Ukoliko je Ø 210 mm izvršiti direktno priključivanje a u slučaju da je Ø120 mm potrebno je izvršiti reduciranje otvora Ø 210 mm na Ø120 mm. NAPOMENA: Kamin treba biti postavljen najmanje 0,5 m od okolnih kućnih predmeta i zidova. Za pravilno postavljanje i instaliranje kamina, prethodno treba proveriti promaju u dimnjaku jer je dobra promaja uslov da kamin ispravno radi. Provera jačine promaje najbolje se izvodi pomoću sveće, vidi sliku. Jačina promaje zavisi od sledećih veličina:
a) od ispravnosti dimnjaka,
b) od atmosferskih uslova (godišnje doba)
c) od ispravnosti kamina i drugih grejnih tela priključenih na dimnjak,
d) od položaja kuće u prirodi (da li je na brdu, ravnici ili dolini)

Ispravni dimnjak treba da zadovolji sledeće uslove:
1. Da viri iznad vrha krova (sljemena) najmanje 50 cm;
2. Da nadvisi susednu kuću koja je dosta blizu dimnjaka, zatim drvo ili neku drugu prepreku.
3. Da ima najmanje presek 14 h 14 cm (pola cigle)
4. Da bude unutrašnjim zidovima kuće, a koje u spoljnim treba da bude dobro izolovan.
5. Da nastavak bude tesno vezan ako se dimnjak nast avlja.
6. Da bude dobro očišćen, tj. da na njemu nema ptičjih gnezda, razne prljavštine, nahvatane gareži, raznih prepreka, šupljina i dr. Ako dva dimnjaka idu paralelno onda moraju imati posebno otvore začišćenje koji treba da bude dobro zatvoreni a šupljine izmedju otvora dimnjaka ne smeju da postoje. Pri instaliranju kamina na dimnjak treba voditi računa da dimovodna cev ne uđe duboko u otvor dimnjaka, jer time smanjuje prostore za izlaz dima. Zatim, po mogućstvu izvršiti zaptivanje spoja, dimna cev – dimnjak . Dve peći ne smeju se instalirati na istoj visini ako se priključuju na isti dimnjak, većna rastojanju od 50 cm između otvora. Za kamin koj i se nekoristi a priključen je na dimnjak treba zatvoriti regulator promaje, vrata i regulatore ulaznog vazduha u ložištu. Atmosferski uslovi takođe utiču na jačinu promaje. Zimi je veća promaja jer je spoljni vazduh hladniji i teži pa više potiskuje tople dimne gasove. Leti ječesto otežano potpaljivanje, upravo zbog toga, što je spoljni vazduh topao, pa je i promaja slabija. Položaj kuće u prirodi (da li je na brdu ili ravnici) a pri vetrovitom vremenu takođe, utiče na smanjenje promaje u ravnici i povećanje promaje na brdu. Sa prethodno proverenim i ispunjenim zahtevima i uz pravilno instaliranje i priključivanje kamina, funkcionalnost i sigurnost u radu neće biti odsutne.

ODRŽAVANJE KAMINA
U cilju boljeg korišćenja kamina preporučujemo Vam sledeće: – Pre postavljanja treba obavezno očistiti ložište od nesagorelih ostataka iz goriva.
– Pepeljaru treba prazniti pre svakog loženja. Pražnjenje pepeljare – izvlačenje i prenošenje vrši se ključem 53, na način opisan u tački 4 opis kamina.
– Čišćenje emajliranih površina vršiti vlažnom krpom a ostali suvom krpom.
– Dimovodne cevičistiti povremeno, ačešće ukoliko se primeti da je slaba vuča.
– Treba obratiti pažnju da vatrootporna stakla dok kamin gori ne dođu u kontakt sa vodom, jerće da prsnu.
– Izbegavati upotrebu ugljene prašine (sa manjom gr anulacijom od 15 mm), kao gorivo da bi se izbeglo zapušivanje rešetke u ložištu.
– Prostor između prednje rešetke rosta 20 i regulato ra vazduha 39 često puta biće popunjen pepelom i treba ga povremeno čistiti da bi kamin funkcionisao ispravno.